Semalt hünärmeni: örtük, açar söz doldurmak, baglanyşyk alyş-çalşygy we beýleki gara şlýapa SEO usullary

Dünýäniň üýtgemegi bilen adamlar onlaýn meseleleriniň çözgüdini barha köp gözleýärler. Google her gün algoritmini gowulandyrýar. Marketologlaryň köpüsi häzirki wagtda reýtingini ýokarlandyrmak üçin SEO-a bil baglaýarlar. SEO hünärmenleri tarapyndan ulanylýan bikanun, edepsiz usullar bar. Olary ulanmak bilen, domeniňizi Google-yň gara sanawyna almak howpy abanýar.

Esasy SEO amallary ALT belliklerini, sözbaşy bellikleriniň meta düşündiriş belliklerini we mazmunyňyza göz aýlaýarka gözleg motory botlaryny ugrukdyrmak üçin XML sahypasynyň kartasyny öz içine alýar. Şeýle hem, her sahypa üçin özboluşly at belliklerini ulanmak maslahat berilýär. SEO towşan çukuryna çuňňur gireniňizde, SEO reýtingiňize zyýan ýetirip biljek amallara duşarsyňyz, hökmany suratda pikir edişiňiz ýaly traffigi getirmezden. Bu amallar "Blackhat usullary" hökmünde bellidir. Google-da hatda olary ýok edip bilýän çylşyrymly Panda we Penguin algoritmleri bar. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Igor Gamanenko aşakda düşündirdi.

Palta

Palto, gara şlýapa SEO-da ulanylýan usul, Google-ny dürli mazmuny görkezmek we ulanyjylary girjek ýeriniň ýerine başga web sahypasyna alyp gitmek bilen aldamakdan ybaratdyr. Şu wagta çenli iň köp ulanylýan SEO usuly. Mysal üçin, Google-y trafigi göni e-söwda dükanyna alyp barýarkaňyz göni ýaýlym täzelenmelerini öz içine alýan web sahypasyna gönükdirýärsiňiz öýdýän kod döredýärsiňiz. Google bu näsazlyklary ýüze çykarmak üçin algoritmini ulanýar. Tutulsa, Google-dan gadagan edilip ýa-da soňky sahypada görkezilip bilner

Baglanyşyk alyş-çalyşlary

Baglanyşyk alyş-çalşygy, web ussalary öz aralarynda baglanyşyk alyşsa, başga bir gara şlýapa SEO amalydyr. Köplenç bular pes hilli we mazmun baglanyşyklary bilen baglanyşykly däl. Öňler işlese-de, indi beýle täsirli däl. Gysga wagtyň içinde baglanyşyk almagyň çalt usuly, emma reýtingiňizi gowulaşdyrmaz.

Mazmuny köpeltmek

Mazmuny beýleki sahypalardan göçürmek indi işlemeýär. Google diňe üýtgeşik we täze mazmuny görkezýär. Göçüren ähli mazmunyňyz boş bolar. Şonuň üçin täze üýtgeşik mazmun döretmek üçin wagt sarp etmek has gowudyr. WordPress blogyňyzda mazmunyň köpeldilendigini ýa-da ýokdugyny bilmek isleseňiz, www.shoutmeloud.com sahypasyna giriň.

Salgylary satyn almak

Birneme wagt geçensoň, web sahypalary birnäçe dollara müňlerçe gezek basmagy teklip edýärdiler. Bu baglanyşyklar derejäňiziň 80% -ini kesgitleýär diýsek, gowy işledi. Google algoritmini täzeläninde, baglanyşyk satýan spam web sahypalarynyň hemmesini tapdy we olara jeza berdi. Hatda şol baglanyşyklary satyn alanlary jezalandyrdy.

Açar söz doldurmak

Açar sözleri doldurmak, beýleki sözlemlerden soň açar sözüňizi nädogry ulananyňyzda ýüze çykýar. Bir zada ygtyýarlyk etmek erbet däl, ýöne açar sözüni her gezek gaýtalap, soň okyjylaryň gözüne öwrülýär we SEO tagallalaryňyza zyýan ýetirýär.

Gizlin tekst

Bu, tekstiň aşagyndaky açar sözleri fonuňyza meňzeş reňkde goşmagy aňladýar. Ak sahypadaky ak tekst ýaly. Adamlary aldap bilersiňiz, emma Google-yň botlaryny aldap bilmersiňiz. Gizlin teksti barlamak üçin deslapky koduňyzdan geçýärler. Olara ýalan sözlemäge synanyşanyňyz üçin sizi jezalandyryp bilerler.

Fermerleri baglanyşdyryň

Diňe baglanyşyklardan doly web sahypasyna girip gördüňizmi? Baglanyşyk fermalary, baglanyşyk alyşmak maksady bilen ýerleşdirilen web sahypalarydyr. Google bu pikire garşy. Olardan daşda durmagyň jezalandyrylmakdan has ygtybarlydygyna ylalaşýarsyňyz. Şeýle dälmi?

Makala egirme

Bu başga bir web sahypasyndan mazmuny göçürmek we makalany köpeltmek üçin programma üpjünçiligini ulanmak. Awtomatiki mazmun öndürmek programma üpjünçiligini ulanmak hem bu kategoriýa degişlidir. Gözleg motorlaryny aldap bilseňiz, diňleýjileriňiz spam mazmunyndan lezzet almazlar.

Optimizirlemegiň üstünde

Bir zadyň aşa köpdügini zäherli diýýärler. SEO üçin mazmunyňyzy optimizirlemegiň size garşy işleýändigini bilýärdiňizmi?

Pes hilli we ähmiýetsiz mazmun

Egriji we pes hilli mazmundan reýtingi ýitirmeseňizem, gelýänleri ýitirersiňiz. Şeýle mazmun olary iberer we Google muny görer.

Internetde dürli SEO usullary barada maslahat berýän köp "hünärmen" bar. Haýsy usullary ulanýandygyňyza üns beriň. Düzgün bolşy ýaly, Google-yň webmaster gurallary bilen hiç haçan ýalňyşyp bilmersiňiz.